ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม          
         คณะวิทยาการสื่อสาร มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมถือเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของคณะฯ และ
ดำเนินการอิงตามแผนงานของมหาวิทยาลัยและของวิทยาเขตปัตตานี 
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลงาน
ด้านนี้ รวมทั้งได้สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจ
ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
ไทย ตลอดจนความเป็นชนชาติไทยอย่างต่อเนื่อง 
3 .ด า เนิน กิ จ ก ร ร ม ต า ม แ ผน โ ด ย จั ด กิ จ ก ร ร ม ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมการสวดมนต์ตักบาตร 
ท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ การปฏิบัติ
ธรรมในวันส าคัญทางศาสนาต่าง ๆ เช่น งานหล่อเทียน
พรรษา ถวายเทียนพรรษา งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า และ
การสรงน้ าพระและรดน้ าขอพรจากคณบดีเนื่องใน 
วันสงกรานต์
         
           
แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปี          
- ปี 2556          
รายงานการจัดกิจกรรมประจำปี          
- โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสิรมและสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรม ปี 2555          
- ประมวลภาพกิจกรรมงานสัปดาห์การพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ปี 2555          
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,513 ครั้ง