คณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก International Islamic University Malaysia (IIUM)

ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร พร้อมด้วย ดร.วรรนิศา มัจฉา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก International Islamic University Malaysia (IIUM) นำทีมโดย Asst. Prof. Dr. Najhan bin Muhamad Ibrahim และคณะ จำนวน 5 คน ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เพื่อพูดคุยความร่วมมือในระดับคณะ โดยมีแผนทำความร่วมมือด้าน การเรียน การสอน การวิจัย และบริการวิชาการในอนาคต


นอกจากนี้ International Islamic University Malaysia (IIUM) มีส่วนสนับสนุนนักเรียนจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สนใจศึกษาต่อในสาขาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Igniter Camp 2023 โดยโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร ได้จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจด้าน “Workshop on Robot (ควบคุมหุ่นยนต์)” และ การพัฒนาเกมส์อย่างง่าย “Workshop on Space Strike Game” เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นจำนวน 20 ทุน อีกด้วย