คณะกรรมการอำนวยการ

Board of committee

คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะวิทยาการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี กรรมการ
นายปราโมทย์ วิทยาสุข กรรมการ
นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย​ เอื้ออนันตสันต์   กรรมการ
ดร.ภักดี ต่วนศิริ กรรมการและเลขานุการ
ดร.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา ผู้ช่วยเลขานุการ