ข่าวสารงานวิจัย

งานวิจัยและนวัตกรรม

ระบบสารสนเทศ

ติดต่อเรา

ดร.วรรนิศา มัจฉา
รองคณบดี ฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

รอกิ มะแซ
ผู้ประสานงาน งานวิจัยและบริการวิชาการ

ขอเชิญชวนอ่านบทความวิจัย