คณะกรรมการประจำส่วนงาน

Departmental Committee

คณะกรรมการประจำส่วนงาน คณะวิทยาการสื่อสาร

ดร.ภักดี ต่วนศิริ ประธานกรรมการ
ดร.มูฮำหมัดสูใฮมี ยานยา กรรมการและเลขานุการ
ดร.วรรนิศา มัจฉา กรรมการ
อ.เกวภร สังขมาศ กรรมการ
ดร.กฤษดี พ่วงรอด กรรมการ
ดร.ดารานาถ แต่นสุ่ย กรรมการ
ดร.ศุภราภรณ์ ทวนน้อย กรรมการ
ผศ.จารียา อรรถอนุชิต กรรมการ
ผศ.ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล กรรมการ
นายอิทธิเดช รัตนะ กรรมการ
นางสาวพิมพ์ชนก พลวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ ผู้ช่วยเลขานุการ