วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการสื่อสารของประเทศและอาเซียน”
Leading educational institution of the nation and ASEAN countries with excellence in communication innovation

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการสื่อสารของประเทศและอาเซียน”
Leading educational institution of the nation and ASEAN countries with excellence in communication innovation

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

1. สู่ความเป็นเลิศ ภายใน 5 ปี ผ่าน EdPEx 200 หรือผ่านเกณฑ์ AUN ระดับอาเซียน (AUN Inter) ทั้ง 3 หลักสูตร
และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
2. มีผลงานนวัตกรรมด้านการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์

1. สู่ความเป็นเลิศ ภายใน 5 ปี ผ่าน EdPEx 200 หรือผ่านเกณฑ์ AUN ระดับอาเซียน (AUN Inter) ทั้ง 3 หลักสูตร
และได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติด้านนวัตกรรมการสื่อสาร
2. มีผลงานนวัตกรรมด้านการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสารเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สร้างงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีการบูรณาการศาสตร์ และคำนึงถึงลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในระดับประเทศ
3. สร้างงานบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสารเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สร้างงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีการบูรณาการศาสตร์ และคำนึงถึงลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในระดับประเทศ
3. สร้างงานบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

วัฒนธรรมองค์กร

คณะวิทยาการสื่อสารยึดถือวัฒนธรรมตามวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ
PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว

วัฒนธรรมองค์กร

คณะวิทยาการสื่อสารยึดถือวัฒนธรรมตามวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ
PSU หมายถึง ความเป็นมืออาชีพ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นเอกภาพเป็นหนึ่งเดียว

P – Professionalism ความเป็นมืออาชีพ

1. ใฝ่รู้ เสาะหาวิชา สร้างปัญญาสังคม
2. ถูกต้อง มีมาตรฐาน รวดเร็ว
3. มุ่งมั่น ทุ่มเท และมีจิตสาธารณะ

S – Social responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เป็นที่พึ่ง และชี้นําสังคม
2. แลกเปลี่ยน และแบ่งปัน
3. บ่มเพาะคนดี สู่สังคม

U – Unity ความเป็นเอกภาพ เป็นหนึ่งเดียว

1. มีความรักและสํานึกร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
2. ผลักดันองค์กรสู่เป้าหมายร่วม
3. ร่วมกันทํางานด้วยความเต็มใจเสียสละ และอดทน