รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ปีการศึกษา 2560-2565

รายงาน (EdPEx) ปี 2565

คณะวิทยาการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

รายงาน (EdPEx) ปี 2564

คณะวิทยาการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

รายงาน (EdPEx) ปี 2563

คณะวิทยาการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

รายงาน (EdPEx) ปี 2562

คณะวิทยาการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

รายงาน (EdPEx) ปี 2561

คณะวิทยาการสื่อสาร

ดาวน์โหลด

รายงาน (EdPEx) ปี 2560

คณะวิทยาการสื่อสาร

ดาวน์โหลด