บุคลากรสายสนับสนุน

กิตติศักดิ์ ประชุมทอง

นักวิชาการอุดมศึกษา

ข้อมูล

ชวนิทธิ์ ธนะสุข

นักวิชาการอุดมศึกษา

ข้อมูล

ณัฐพงศ์ จันทรุพันธ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

ข้อมูล

ทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ข้อมูล

ธิดากาญจน์ คงมาก

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูล

นูรอัยนีย์ สันติประยูร

นักวิชาการอุดมศึกษา

ข้อมูล

พัชรกัญญ์ ยังปากน้ำ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ข้อมูล

พิมพ์ชนก พลวรรณ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้อมูล

ยุพดี อุดมพงษ์

นักวิชาการอุดมศึกษา

ข้อมูล

รอกิ มะแซ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ข้อมูล

รุสมาน ยูโซะ

พนักงานเทคนิค

ข้อมูล

วีระพงศ์ เรืองสกุล

เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

ข้อมูล

สมาน เจะมะ

พนักงานเทคนิค

ข้อมูล

สุชาวดี ประสพเนตร

นักวิชาการอุดมศึกษา

ข้อมูล

สุรกิจ ชูเดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูล

อับดุลอาซิส ดือราแม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูล

อิทธิเดช รัตนะ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ข้อมูล

อุสมาน ตาเละ

นักวิชาการอุดมศึกษา

ข้อมูล