แผนการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะวิทยาการสื่อสาร

รอบประเมินประจำปี 2566

สายวิชาการ
สายอำนวยการหรือวิชาชีพ