ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :

วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ

ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology for Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย :

วิทยาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ)
วท.บ.

ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Science (Information and Communication Technology for Management)
B.Sc.

ปรัชญาของหลักสูตร

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเป็นผู้ที่มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการในองค์กรทุกระดับ ด้วยความตระหนักถึงวัฒนธรรมขององค์กรและมิติทางสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการที่มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคู่กับความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการ
  • เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในฐานะนักวิชาชีพและนักวิชาการ โดยตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรและมิติทางสังคม คุณธรรมและจริยธรรม
  • เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์