โครงสร้างองค์กร

Organizational Structure

โครงสร้างองค์กร

ในปี พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสื่อสารถูกจัดให้เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ที่มีการแบ่งโครงสร้างภายในส่วนงานวิชาการออกเป็น

1. สำนักงานคณะ
2. สาขาวิชาวิทยาการสื่อสาร

สำหรับการแบ่งโครงสร้างหน่วยงานในรายละเอียดของคณะวิทยาการสื่อสารนั้น จะแบ่งสำนักงานคณะออกเป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายบริหารทั่วไปและฝ่ายสนับสนุนวิชาการ สำหรับสาขาวิชาวิทยาการสื่อสารนั้นจะประกอบด้วยหลักสูตร 3 หลักสูตรคือ

1. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ