ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Communication Arts Program

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย :

นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.

ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Communication Arts
B.Com.Arts

ปรัชญาของหลักสูตร

บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นนักวิชาชีพการสื่อสารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการสื่อสารและการผลิตสื่อในยุคดิจิทัล โดยมีความเข้าใจอัตลักษณ์ท้องถิ่นชายแดนใต้และสังคมพหุวัฒนธรรม ยึดมั่นหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และมีสำนึกร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ หลักสูตรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning) ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-Based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้

  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการสื่อสารและการผลิตสื่อที่เท่าทันบริบทการเปลี่ยนแปลงและสภาพสังคมในยุคดิจิทัล
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ยึดมั่นในหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ มีสำนึกร่วมในการพัฒนาชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นนักวิชาชีพและผู้ประกอบการด้านการสื่อสารที่เข้าใจอัตลักษณ์ท้องถิ่นชายแดนใต้และสังคมพหุวัฒนธรรม
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์และนำไปสู่สังคมสันติสุข
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 129 หน่วยกิต
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ดาวน์โหลดไฟล์
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  ดาวน์โหลดไฟล์