ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ

ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Arts Program in Media Design Innovation

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบสื่อ)
ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Arts (Media Design Innovation)
B.A.

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักออกแบบที่มีความเป็นเลิศด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านการออกแบบ ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ท้องถิ่น การแสวงหาความรู้เพื่อค้นพบความรู้ใหม่ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการออกแบบ ประยุกต์ใช้การออกแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค และประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทางการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) สร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางศิลปะและการออกแบบ
  • ค้นพบความรู้ใหม่ สามารถวางแผน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบอย่างเป็นระบบ รวมทั้งบูรณาการความรู้ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นในงานออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์
  • มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการออกแบบ
  • มีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
  • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 134 หน่วยกิต
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เริ่มใช้หลักสูตรปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs):  ดาวน์โหลดไฟล์
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา:  ดาวน์โหลดไฟล์