แผนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์

คณะวิทยาการสื่อสาร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)

1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์นวัตกรรมการสื่อสารได้

เป้าประสงค์ที่ 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน รวมถึงพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าประสงค์ที่ 1.2 พัฒนาและสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)
เป้าประสงค์ที่ 1.3 สร้างกลไกสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
เป้าประสงค์ที่ 1.4 สร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนการสอนกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 1.5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานสากล

2. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยเพื่อผลิตผลงานทางวิชาการเชิงบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร

เป้าประสงค์ที่ 2.1 สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์ที่ 2.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและนอกประเทศเพื่อหนุนเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาด้านการวิจัยและผลงานวิชาการ
เป้าประสงค์ที่ 2.3 สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรในการทำวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ

3. บริการวิชาการด้วยนวัตกรรมการสื่อสารสู่สังคมและชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 3.1 สนับสนุนการสร้างงานบริการวิชาการรูปแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่
เป้าประสงค์ที่ 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศเพื่อสร้างงานบริการวิชาการที่ขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 3.3 สร้างและพัฒนาหลักสูตร/โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

4. เพิ่มพลังองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

เป้าประสงค์ที่ 4.1 สื่อสารองค์กรอย่างสม่ำเสมอต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะ
เป้าประสงค์ที่ 4.2 จัดการข้อมูลภายในองค์กรอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและสามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารองค์กร
เป้าประสงค์ที่ 4.3 พัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
เป้าประสงค์ที่ 4.4 ส่งเสริมระบบการบริหารคุณภาพองค์กรโดยใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 4.5 จัดระบบการจัดการสภาพแวดล้อมภายในองค์กรตามแนวทางสำนักงานสีเขียว (Green Office)
เป้าประสงค์ที่ 4.6 การหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินขององค์กร

E-Book แผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)

คณะวิทยาการสื่อสารมหวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี