ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ

ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology for Management

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ)
วท.บ.

ภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Science (Information and Communication Technology for Management)
B.Sc.

ปรัชญาของหลักสูตร

บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และการสื่อสารในการพัฒนาองค์กรทุกระดับ และสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับการจัดการในองค์กรด้วยความตระหนักถึงวัฒนธรรมขององค์กรมิติทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตลักษณ์ของหลักสูตร

I – Integrity = มีความซื่อสัตย์และจริยธรรมในวิชาชีพ

C – Communication-Oriented = มุ่งเน้นการสื่อสาร

T – Technology Professional = เป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

M – Management Perspective = ด้วยมุมมองด้านการจัดการ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (Graduate Attributes: GAs) ต่อไปนี้

  • มีความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการควบคู่กับความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการ เพื่อการบูรณาการศาสตร์ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด
  • สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการในฐานะนักวิชาชีพและนักวิชาการ โดยตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรและมิติทางสังคม คุณธรรมและจริยธรรม
  • มีความสามารถในการประสานงานระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ออกแบบระบบสารสนเทศได้ และมีความสามารถเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ได้ด้วยตนเอง
  • เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ
  • มีความพร้อมในการพัฒนาชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
สถานภาพของหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา
(สำหรับนักศึกษารหัส 61-62)
ดาวน์โหลดไฟล์
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา
(สำหรับนักศึกษารหัส 63)
ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes):  ดาวน์โหลดไฟล์