คณะวิทยาการสื่อสารเปิดรับนักศึกษาในรอบ TCAS2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาการสื่อสารเปิดรับนักศึกษาในรอบ TCAS2 (Quota) ประจำปีการศึกษา 2567
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 มีนาคม 2567

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้

 1. โครงการคัดเลือกนักเรียนรับตรงโควตาภูมิภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 2. โครงการรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โควตาภูมิภาคใต้ (รอบที่ 2)
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 3. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ (รอบที่ 1/2 รอบ 2)
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 4. Prince of Songkla University Announcement
  Admission of Overseas Senior High School Graduates , Academic Year 2024 (Round 1/2 and Round 2)
  Download

ระบบรับสมัคร

PSU – E-Admission

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร

แนะนำ e-admission (google.com)

ดูรายละเอียด TCAS67 ทั้งหมด

TCAS67