คณะวิทยาการสื่อสารร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษาจัดการประชุมวิชาการ

คณะวิทยาการสื่อสารร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษาจัดการประชุมวิชาการ

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษากำหนดจัดการประชุมกลุ่มศึกษาการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชนศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ณ คณะวิทยาการสื่อสาร
การจัดประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายความร่วมมือทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการสื่อสารศึกษา

กำหนดการสำคัญ

  • วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น.
    นำเสนผลงานทางวิชาการและวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ห้องบรรยาย 103 ชั้น 1 คณะวิทยาการสื่อสาร
  • วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 – 12.30 น.
    ศึกษาพื้นที่วงแหวนพหุวัฒนธรรม อ.เมือง จ.ปัตตานี

สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่
https://forms.gle/4dZxERsVayvs1DdV9

ผลการศึกษาที่นำเสนอในการประชุมครั้งนี้
1. “สื่อสารกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมของผู้คนในชายแดนใต้”
นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่

สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดบทความ
: https://drive.google.com/file/d/1g4e1c42pMLZucmoxM9PT-SwfStLgk9_Q/view?usp=sharing

2. “วงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีกับกระบวนการสื่อสารทุนทางวัฒนธรรม”
นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล
สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดบทความ
: https://drive.google.com/file/d/14IjyNl-sDHzQLA2VY_eAxuJK8qbA4xwt/view?usp=sharing

3. “รูปแบบการสื่อสารแบรนด์หัตถกรรมลูกปัดมโนราห์บ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา บนสื่อดิจิทัล”
นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสริมศักดิ์ ขุนพล
สาขานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดบทความ
: https://drive.google.com/file/d/1qlP_tdwD7yqBA_jnNVq0IVlLaO-czQOZ/view?usp=sharing

4. “Thai dance diplomacy: Thai government communication strategies for building soft power through staging Thai performances abroad”
นำเสนอโดย ดร.วศิน ประดิษฐศิลป์
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลิงค์เพื่อดาวน์โหลดบทความ
: https://drive.google.com/file/d/1AgCsErazb1ezKIZdNI1ZVQYT0nwNXich/view?usp=sharing

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมัชชา นิลปัทม์ อีเมล์
samatcha.n@psu.ac.th โทร 0867549964