คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Faculty of Design and Creative Arts, Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

เช้าวันนี้ (30 มกราคม 2567) ดร.วรรนิศา มัจฉา รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ คณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Faculty of Design and Creative Arts, Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia พร้อมพูดคุยความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และอื่นๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การจัดประชุมวิชาการ การส่งผลงานตีพิมพ์ และการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย

#งานวิเทศสัมพันธ์
#ความร่วมมือ
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์