ไทยพีบีเอสเข้าหารือกับคณะวิทยาการสื่อสารเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายภูมิภาคด้านการพัฒนาเนื้อหาและบรรณาธิการ รวมทั้งศูนย์ภูมิภาคด้านการผลิต เพื่อนำไปสู่การก่อตั้ง Creative Hub & Data CENTER

ไทยพีบีเอสเข้าหารือกับคณะวิทยาการสื่อสารเพื่อร่วมเป็นเครือข่ายภูมิภาคด้านการพัฒนาเนื้อหาและบรรณาธิการ รวมทั้งศูนย์ภูมิภาคด้านการผลิต เพื่อนำไปสู่การก่อตั้ง Creative Hub & Data CENTER ต่อไป

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา คุณณัฐพงษ์ จารุวรรณพงศ์ รองผู้อำนวยการ ด้านการมีส่วนร่วม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) หรือไทยพีบีเอส เข้าประชุมหารือร่วมกับ ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อนำเสนอแนวคิดของไทยพีบีเอสในการออกแบบกลไกการบริหารจัดการหน่วยบริการสาธารณะด้านการสื่อสาร และหารือการขยายความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายและห่วงโซ่การผลิตของไทยพีบีเอส ที่สามารถให้คำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่ผู้ผลิตสื่อและภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ สสท.หรือไทยพีบีเอสได้ริเริ่มที่จะดำเนินการศูนย์สร้างสรรค์สื่อเพื่อสาธารณะระดับภูมิภาค (Regional Creative Hub for Public) ที่ประกอบไปด้วยงานด้านการพัฒนาเนื้อหาและบรรณาธิการ (content and editorial) งานด้านการผลิต (production) ที่จะทำงานสอดประสานกับเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น เพื่อสร้างพื้นที่การสื่อสารสาธารณะที่กระจายตัวไปทุกภูมิภาค โดยมีสถาบันการศึกษาด้านการสื่อสาร การสร้างสรรค์ และการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลเป็นกลไกร่วมที่สำคัญ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการศูนย์ฯ ดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลาย ดังเช่น การจัดอบรมให้ความรู้สื่อสาธารณะท้องถิ่น การสร้างหน่วยจัดการเชิงความรู้ในภูมิภาค การยกระดับเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่นให้เป็นวิสาหกิจสังคม การยกระดับเครือข่ายนักข่าวพลเมือง การจัดตั้งหน่วยงานสนับสนุนการทำงานสื่อสารเชิงข้อมูล เป็นต้น ในการประชุมครั้งนี้ มีตัวแทนจากไทยพีบีเอสประกอบด้วยคุณสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสาธารณะ และทีมงาน พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมหารือแนวทางความเป็นไปได้ของความร่วมมือ และการบูรณาการกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป