รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ AUN Summer Camp 2024

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ AUN Summer Camp 2024

ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 24 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการ AUN Summer Camp 2024 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ประกอบด้วยโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น จำนวน 8 โครงการย่อย
โดยกำหนดจัดขึ้น ณ ประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เนการาบรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ดังรายละเอียดของโครงการย่อยปรากฏที่ลิงค์ https://link.psu.th/2E97Y
หรือที่เว็บไซต์ https://www.aunsec.org/aun-action/our-flagship-project/aun-summer-camp

ทุนสนับสนุน
มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ
และค่าประกันเดินทาง
– มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ในวงเงินไม่เกิน 25,000 บาท
– มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ในวงเงินไม่เกิน 9,000 บาท

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระดับปริญญาตรี ทุกคณะ/วิทยาเขต
2. สามารถสื่อสารโดยการฟัง พูด อ่าน เขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี/ดีมาก
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ จิตอาสา กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ
4. มีความรอบรู้ และความสนใจในบริบททางสังคมในด้านต่างๆ
5. มีผลการเรียน (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
1. นักศึกษากรอกใบสมัครให้ครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลด word file ของใบสมัครได้ที่ https://link.psu.th/RxSWZ)
2 แนบเอกสารดังต่อไปนี้
1) ใบประมวลผลการศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นเกรดเฉลี่ยสะสม (สามารถพิมพ์จากระบบ https://sis.psu.ac.th/ ได้) 2) ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, New PSU-TEP หรืออื่นๆ (หากมี)
3) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน/ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ (ติดในใบสมัคร) 4) Portfolio (หากมี)
5) สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากมี)

กำหนดช่วงเวลาการดำเนินโครงการ
11 มีนาคม 2567 เปิดรับสมัครนักศึกษา
5 เมษายน 2567 ปิดรับเอกสารการสมัครจากทุกคณะ/ทุกวิทยาเขต
10 เมษายน 2567 เวลา 09.00 – 16.30 น. สัมภาษณ์ผู้สมัครจากทุกคณะ/ทุกวิทยาเขต ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขต หาดใหญ่และสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
12 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
มิถุนายน – กันยายน 2567 นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEAN University Network (AUN) Summer Camp 2024
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ นางสาวกวิสรา ขวัญแก้ว นักวิชาการอุดมศึกษา โทร 097-3561389/ 074-286984 5.

นักศึกษาส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบเป็นไฟล์ PDF ไปยัง อีเมล kawissara.k@psu.ac.th และ psu-international@psu.ac.th และส่งเอกสารฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
ไปที่ นางสาวกวิสรา ขวัญแก้ว นักวิชาการอุดมศึกษา ฝ่ายกิจการนานาชาติ ศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม AUN-Summer-Camp-2024.pdf