คณบดี คณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์