คณะวิทยาการสื่อสารขอแสดงความยินดีกับ นศ.นิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลการการประกวดประเภทวิดีโอยาวสารคดี

คณะวิทยาการสื่อสารขอแสดงความยินดีกับ นศ.นิเทศศาสตร์ คว้ารางวัลการการประกวดประเภทวิดีโอยาวสารคดี

นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ภายใต้ทีมสาว สาว สาว ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน นักสื่อสารภาคีสัมพันธ์ ปีที่ 1 ประเภทวิดีโอยาวสารคดี จากผลงาน เรื่อง คืนรอยยิ้มที่สดใสให้ผู้สูงวัยในชุมชนบ้านมาโงฆาดิง ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

จัดโดยโครงการความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภาคีสุขภาวะ สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สมาชิกกลุ่ม
อลีนา ราเหม | นุรซูฮาดา ยูโซะ | คูไซฟ๊ะ เจะเตะ | อานาตี มะดาเจ๊ะเฮง | ฮัซวานี สาเม๊าะ | น.ส.อลีนา ราเหม | เสียงบรรยาย – มูฮัมมัดมุขตาร์ หมู่เก็ม

อาจารย์ที่ปรึกษา – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

#รางวัลแห่งความภูมิใจ
#นักศึกษาได้รับรางวัล
#สาขาวิชานิเทศศาสตร์
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์