คณะวิทยาการสื่อสารเปิดรับนักศึกษาในรอบ TCAS 1/2 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 12 โครงการ

คณะวิทยาการสื่อสารเปิดรับนักศึกษาในรอบ TCAS 1/2 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 12 โครงการเปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1-20 ธันวาคม 2566

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้

 1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ
  (ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567)
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 2. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร
  (ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2567)
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 3. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร
  ภายใต้กลุ่มโครงการ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 4. โครงการการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ
  ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio เชิงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 5. โครงการการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ
  ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio เชิงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 6. โครงการการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบสื่อ โดยวิธีพิเศษ
  ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio เชิงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 7. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 8. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2567
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 9. โครงการความร่วมมือรับนักเรียนจากโรงเรียนสังกัด สพม.ปัตตานี และ สช.ปัตตานี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โดยวิธีพิเศษ
  ภายใต้โครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2567
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 10. การคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และหลักสูตรรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) รับนักเรียนทั้วประเทศ
  เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 11. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
 12. โครงการนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กฟผ.ประจำปีการศึกษา 2567
  ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ระบบรับสมัคร

PSU – E-Admission

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัคร

แนะนำ e-admission (google.com)

ดูรายละเอียด TCAS67 ทั้งหมด

TCAS67