นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสารได้รับรางวัล “การประกวดคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “รักษ์โลก เลิกใช้พลาสติก”

การประกวดคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิด “รักษ์โลก เลิกใช้พลาสติก”

โครงการกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

ทีมที่ 1 รางวัลชนะเลิศ
ชื่อผลงาน “Fabric Flex Elgance ลดสะสมขยะ แบบสไตล์”

ผลิตโดย
ซุบฮัน มะเย็ง
นาเฟีย ดอเลาะ
ฟัจญรี บิลหีม
มูนีเราะห์ ดอเลาะ
อานีรา โล๊ะมะ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทีมที่ 2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ชื่อผลงาน “Vlog One Day With Me (No plastic)”

ผลิตโดย
ฟาฏิม๊ะ คงหัด
นูรลีนา บินสัน
อารอฝ๊ะ กุสุหลง
สาวิตรี ปาเซเลาะ
ซุฟยาน เจ๊ะยอ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี