ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ผ่านการคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาในรอบ TCAS 1/2 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567

คณะวิทยาการสื่อสารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
ผ่านการคัดลือกโครงการรับนักศึกษาในรอบ TCAS 1/2 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2567 ดังนี้

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ
ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (ฉบับลงนาม)

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายและโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความร่วมมือกับคณะวิทยาการสื่อสาร
ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (ฉบับลงนาม)

3. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันอาชีวศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร
ภายใต้กลุ่มโครงการ ปวช./ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (ฉบับลงนาม)

4. โครงการการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์ โดยวิธีพิเศษภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio เชิงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (ฉบับลงนาม)

5. โครงการการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ โดยวิธีพิเศษ
ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio เชิงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (ฉบับลงนาม)

6. โครงการการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา นวัตกรรมการออกแบบสื่อ โดยวิธีพิเศษ
ภายใต้กลุ่มโครงการ Portfolio เชิงวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (ฉบับลงนาม)

7. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย)

8. โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย)

9. โครงการความร่วมมือรับนักเรียนจากโรงเรียนสังกัด สพม.ปัตตานี และ สช.ปัตตานี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี โดยวิธีพิเศษ
ภายใต้โครงการ Portfolio กลุ่มเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย)

10. การคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) และหลักสูตรรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) รับนักเรียนทั้วประเทศ
เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย)

11. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย)

12. โครงการนวัตกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กฟผ.ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (รอข้อมูลจากมหาวิทยาลัย)