แผนกลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2555-2560

    

คณะวิทยาการสื่อสารเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การกำหนดวิสัยทัศน์และ พันธกิจจึงมีความสอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต ดังนี้

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

     คณะวิทยาการสื่อสารเป็นองค์กรที่โดดเด่นด้านวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่บูรณาการองค์ความรู้และส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากล เพื่อร่วมสร้างสังคมสันติสุข


พันธกิจ (Mission)

   1. สร้างบัณฑิตที่เชี่ยวชาญด้านวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกสาธารณะ
   2. สร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมสันติภาพ
   3. บูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาการสื่อสารกับอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นสู่สากล ทั้งในภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
   4. สร้างศักยภาพขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการดำเนินภารกิจในทุกด้าน
   5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการที่เข้มแข็งและหลากหลาย ทั้งระดับท้องถิ่นและสากล


วัฒนธรรมองค์กร

   คณะวิทยาการสื่อสารเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์ ทันสมัย และมีจิตสำนึกสาธารณะ


จุดประสงค์/เป้าประสงค์

   1. บัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสารมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกสาธารณะ
   2. บัณฑิตคณะวิทยาการสื่อสารเป็นผู้ที่เรียนรู้และเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถใช้ความรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้
   3. คณะวิทยาการสื่อสารเป็นผู้นำด้านการวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมสันติภาพ
   4. คณะวิทยาการสื่อสารเป็นศูนย์กลางแห่งการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาการสื่อสารกับอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ในระดับชาติและสากล
   5. คณะวิทยาการสื่อสารเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่เป็นฐานในการพัฒนาและสนับสนุนภารกิจทุกด้าน
   6. คณะวิทยาการสื่อสารเป็นศูนย์กลางการเชื่อมประสานเครือข่ายต่างๆ เพื่อการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์สาธารณะและร่วมสร้างสังคมสันติสุข


ค่านิยมคณะวิทยาการสื่อสาร
   CommSci Inc.

I – INNOVO-modern สร้างสรรค์ นำสมัย
N – NETWORK integrated โยงใยเครือข่าย หนุนนำความหลากหลาย
C – Public CONSCIOUS อุทิศใจกายเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร

   โครงสร้างองค์กรคณะวิทยาการสื่อสาร

   โครงสร้างการบริหาร


ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 1
View
บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม และจิตสำนึกสาธารณะ
เป้าประสงค์ที่ 1.1 บัณฑิตมีความรู้และทักษะด้านวิทยาการสื่อสารและเทคโนโลยีสมัยใหม่
เป้าประสงค์ที่ 1.2 บัณฑิตสามารถบูรณาการความรู้หรือมีคุณลักษณะเชิงบูรณาการศาสตร์ ด้านการสื่อสาร
เป้าประสงค์ที่ 1.3 บัณฑิตเป็นนักวิชาชีพด้านการสื่อสารที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ สำนึกสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 2
View
งานวิจัย งานสร้างสรรค์และผลงานวิชาการที่มีคุณค่าและสร้างองค์ความรู้ใหม่
เป้าประสงค์ที่ 2.1 เป็นศูนย์กลางการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารเพื่อ สังคมสันติสุขในระดับอาเซียน
เป้าประสงค์ที่ 2.2 เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสาร ในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ที่ 2.3 นำองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสาร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
เป้าประสงค์ที่ 2.4 พัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 3
View
สอน วิจัย และบริการวิชาการ บนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาการสื่อสาร
เป้าประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาและบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนหรือรายวิชาร่วมกันทั้งสามสาขาวิชา
เป้าประสงค์ที่ 3.2 สร้างทีมวิจัย หัวข้อวิจัย หรือชุดโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการ โดยบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น สู่สากล
เป้าประสงค์ที่ 3.3 สร้างโครงการที่บูรณาการทั้งภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย และ การบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4
View
เครือข่ายที่หลากหลาย บนฐานความร่วมมือที่เข้มแข็งและยั่งยืน
เป้าประสงค์ที่ 4.1 เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและบริการวิชาการกับภาคีต่างๆ ทั้งองค์กรวิชาการ องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ องค์กรประชาสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล
เป้าประสงค์ที่ 4.2 สื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่ สาธารณะอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5
View
บุคลากรทรงคุณค่าพร้อมพัฒนาองค์กรและสังคม
เป้าประสงค์ที่ 5.1 บุคลากรมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
เป้าประสงค์ที่ 5.2 ระบบการบริหารงานบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 5.3 บุคลากรมีความสุขในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 6
View
โครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการปฏิบัติงาน
เป้าประสงค์ที่ 6.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
เป้าประสงค์ที่ 6.2 มีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัฒนธรรม การสื่อสารของบุคลากรทุกกลุ่ม
เป้าประสงค์ที่ 6.3 มีระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคณะ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เป้าประสงค์ที่ 6.4 ระบบสาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 6.5 ระบบบริหารความเสี่ยงสามารถควบคุมปัจจัย กิจกรรม และการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหายได้
ยุทธศาสตร์ที่ 7
View
กลไกกระบวนการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้
เป้าประสงค์ที่ 7.1 การบริหารจัดการด้านงบประมาณของคณะมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
เป้าประสงค์ที่ 7.2 กลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหางบประมาณการใช้จ่าย งบประมาณ โดยจัดงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์ที่ 7.3 ข้อมูลทางการเงินและงบประมาณเป็นปัจจุบันสะดวกต่อการนำไปใช้ ในการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
4,236 ครั้ง