แผน/ทิศทางการวิจัย

 

แผนกลยุทธ์ด้านงานวิจัย คณะวิทยาการสื่อสาร

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการที่มีคุณค่าทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล


 

 

       เป้าประสงค์ที่ 1  : จัดทำงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาการสื่อสารที่ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นบนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งในบริบททางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และเทคโนโลยี

 

           กลยุทธ์            ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • สนับสนุนทุนวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
 • จำนวนทุนวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  
 • จำนวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการอื่นๆ
 •  สร้างเครือข่ายวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมทั้งในและนอกสถาบัน
 • จำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายภายในหรือนอกประเทศ อย่างน้อย บันทึกตกลงความร่วมมือ  
 • จำนวนครั้งในการประชุมความร่วมมือกับเครือข่าย/กิจกรรมวิชาการนานาชาติ
 • จำนวนกิจกรรมการประชุมนำเสนองานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการจัดกิจกรรมโปรเจคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • จัดตั้งหน่วยวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิทยาการสื่อสารที่ตอบสนองทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยของคณะฯมหาวิทยาลัยและของประเทศ
 • จำนวนทุนที่สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/หน่วยวิจัย อย่างน้อย 1 กลุ่ม/ปี 
 • พัฒนากลไกที่เอื้อและส่งเสริมให้บุคลากรทำผลงานทางวิชาการ เช่น ระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย การจัดค่ายผลิตผลงานทางวิชาการ
 • มีระบบสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยครบวงจร
 • มีเครื่องมือจัดทำงบประมาณข้อเสนอโคงการวิจัย
 • มีระบบบัญชีรายชื่อนักวิจัยอาวุโส
 • กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักวิจัย อย่างน้อยสาขาละ 1 กิจกรรม/ปี
 • มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี
 

   
     เป้าประสงค์ที่ 2  : 
เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 

          กลยุทธ์             ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ (Scopus/ISI)
 • มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 คน/ปี
 • มีกิจกรรมพัฒนาการเขียนผลงานวิชาการ อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี
 • จำนวนการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นในฐานข้อมูลวารสารระดับชาติ (TCI) และนานาชาติ (Scopus/ISI)
 • การส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
 • มีกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี 
 • มีกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี
 • การสนับสนุนเงินรางวัลตีพิมพ์และเผยแพร่
 • จำนวนเงินรางวัลการตีพิมพ์และเผยแพร่ที่ได้สนับสนุน
 
   
     เป้าประสงค์ที่ 3  :    
นำองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 
           กลยุทธ์             ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • การส่งเสริมและสนับสนุนการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม วิชาการ การศึกษา และเศรษฐกิจ
 • จำนวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ร่วมกับมหาวิทยาลัย 2 เรื่อง/ปี
 • มีฐานข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัย
 
 
      เป้าประสงค์ที่ 4  :   
การพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 
           กลยุทธ์             ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • เปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 • มีกระบวนการดำเนินการจัดทำหลักสูตรที่พร้อมจะเปิดรับบัณฑิต

 

 

แหล่งทุนวิจัย

ฐานข้อมูลวิจัย

โครงการวิจัยคณะฯ

ระเบียบต่างๆ

หน่วยส่งเสริมการวิจัยวิทยาเขตปัตตานี

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ของคณะฯ

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

สำหรับบุคลากร

สำนักวิจัยและพัฒนา มอ.

ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการที่แล้วเสร็จ

จรรยาบรรณนักวิจัย

 

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (วช)

 

แนวปฏิบัติในการวิจัย

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,530 ครั้ง