หลักสูตรปรับปรุง 2553

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Arts Program in Media Design Innovation and Creation
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
ิศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ)
​ศศ.บ. (นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of  Arts (Media Design Innovation and Creation)
(ชื่อย่อ) : B.A.  (Media Design Innovation and Creation)
 
ปรัชญาของหลักสูตร
              บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความคิดและทักษะทางศิลปะในการออกแบบและผลิตสื่อสร้างสรรค์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีพลัง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางศิลปะและการออกแบบ 
  • มีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อที่มีศักยภาพในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • มีความสามารถในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถปฏิบัติงานทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
  • มีความสามารถในการเรียนรู้ศาสตร์ใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง 
  • มีความสามารถใช้ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ 
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 134 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,374 ครั้ง