หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ (MDIC)

img032.jpg

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 
Bachelor of Arts Program in Media Design Innovation and Creation

    บัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ เป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความคิดและทักษะทางศิลปะในการออกแบบและผลิตสื่อสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีพลัง และสามารถประยุกต์อัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่งานออกแบบสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    The Bachelor of Arts in Media Design Innovation and Creation aims to produce graduate who is able to implement creative ideas and artistic skills using technology and innovation to reach target group, as well as to apply local identity to global design effectively.

 

เรียนอะไรใน...... นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
What course will you study?

 นวัตกรรมมัลติมีเดีย 
      (Multimedia Innovation)

 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 
      (Computer Animation)

 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบ 
      (Computer Graphics and Design)

 วิดีโอและออดิโอสำหรับสื่อดิจิทัล 
      (Video and Audio for Digital Media)

 การเขียนบท การออกแบบตัวละครและภาพ 
      (Script Writing, Character Design and Storyboarding)

 การคิดงานสร้างสรรค์เพื่อการออกแบบสื่อ 
      (Creative Thinking for Media Design)

 การออกแบบและการผลิตสื่อ 
      (Media Design and Production)

 การออกแบบและการผลิตเว็บเชิงโต้ตอบ
      (Interactive Web Design and Production)

 การสร้างโมเดลและการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์
      (Computer Modeling and Simulation)

 มโนทัศน์นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ
      (Concept of Media Design Innovation and Creation)

 

จบแล้ว...... ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง?
What will you do after graduation?

  • นักออกแบบกราฟิก (Graphic Designer)
  • นักออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic Designer)
  • นักออกแบบเว็บไซต์ (Web Graphic Designer)
  • นักออกแบบกราฟิกในนิทรรศการและบูท (Environmental Graphic Designer)
  • นักออกแบบโฆษณา (Advertising Graphic Designer)
  • นักออกแบบภาพประกอบ (Illustrator/Digital Artist)
  • ผู้กำกับศิลป์ (Art Director)
  • นักออกแบบตกแต่งภาพ (Visualizer)
  • นักออกแบบแอนิเมชัน (Animator)
  • นักออกแบบอิสระ (Freelance Designer)

 

รายละเอียดหลักสูตร

 

 

โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
12,550 ครั้ง