คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 2564

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer and Informatics for Management
 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
(ชื่อย่อ) : วท.บ. (คอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
   
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Computer and Informatics for Management)
(ชื่อย่อ) : B.Sc. (Computer and Informatics for Management)
 

ปรัชญาของหลักสูตร
        บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะด้านวิทยาการสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะด้านการจัดการและการสื่อสารในการพัฒนาองค์การทุกระดับและมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารที่รองรับการจัดการในองค์การโดยยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นแนวทางในการดำเนินงานและตระหนักถึงวัฒนธรรมขององค์การ มิติทางสังคม คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเน้นการเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม การปฏิบัติ (Active learning) และการใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้านและพร้อมในการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างสร้างสรรค์


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (Graduate Attributes: GAs) ต่อไปนี้

  1. มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  2. มีทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงวิพากษ์
  3. มีทักษะการใช้ชีวิตและการเข้าสังคม
  4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ
  5. มีทักษะการบูรณาการองค์ความรู้ศาสตร์ด้าน IT กับศาสตร์ด้านอื่นๆ
  6. มีทักษะทางวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศ
  7. มีทักษะด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 139 หน่วยกิต
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 เริ่มใช้หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs):  ดาวน์โหลดไฟล์
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา:  ดาวน์โหลดไฟล์
 
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 22 มิ.ย. 2021 15:13:54
2,451 ครั้ง