คณะวิทยาการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ทำไมต้องเรา ?

คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นคณะวิชาที่เน้นการบูรณาการศาสตร์แห่งการสื่อสาร คือ “นิเทศศาสตร์” “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” และ “นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสร้างสื่อ” เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตแห่งสังคมสารสนเทศ (Information society) และ สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based society) ที่จะต้องพร้อมด้วยศักยภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาตนให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพ ทางวิชาการ และทางสังคมในอนาคต

    หลักสูตรของเรา

– หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
  (Bachelor of Communication Arts Program)

– วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ
  (Bachelor of Science Program in Computer and Informatics for Management)

– ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
  (Bachelor of Arts Program in Media Design Innovation)

วิสัยทัศน์

“สถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการสื่อสารของประเทศและอาเซียน”
Leading educational institution of the nation and ASEAN countries with excellence in communication innovation

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสารเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. สร้างงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีการบูรณาการศาสตร์ และคำนึงถึงลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพัฒนาชุมชนและสังคมทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และในระดับประเทศ
3. สร้างงานบริการวิชาการด้วยนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

Highlight

เปิดรับสมัคร TCAS 2 QUOTA

คณะวิทยาการสื่อสาร เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง (โควตาภูมิภาค) รอบที่ 2  รับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2566

ดูรายละเอียด

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ข่าวรับนักศึกษา (TCAS66)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

CommSci Channel