หลักสูตรปรับปรุง 2550

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Communication Arts
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of  Communication Arts
(ชื่อย่อ) : B.Com.Arts
 
ปรัชญาของหลักสูตร
              บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติในวิชาชีพ มีความตระหนักถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม เพื่อรังสรรค์ความเข้าใจอันดี และความเท่าเทียมกันทางการสื่อสาร อีกทั้งเป็นผู้มีส่วนขจัดความไม่เป็นธรรมในสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • เพื่อผลิตบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์ที่มีความรู้และทักษะทางการสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสาร
  • เพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะเชิงปฏิบัติในวิชาชีพนิเทศศาสตร์  ในฐานะนักวิชาชีพและนักวิชาการที่ตระหนักถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม เพื่อสรรค์สร้างความเข้าใจอันดีและความเท่าเทียมทางการสื่อสาร อีกทั้งเป็นผู้มีส่วนขจัด ความไม่เป็นธรรมในสังคม
  • เพื่อให้บัณฑิตสามารถทำหน้าที่ด้านการสื่อสาร ตอบสนองความต้องการของสังคม บนพื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรร
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 132 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2550 เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2551
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
3,165 ครั้ง