หลักสูตรปรับปรุง 2554

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Communication Arts
 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of  Communication Arts
(ชื่อย่อ) : B.Com.Arts
 
ปรัชญาของหลักสูตร
              บัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะเชิงปฏิบัติในวิชาชีพ มีความตระหนักถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ส่งเสริมสิทธิทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  • หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารที่จะมีส่วนสนับสนุนสังคมสันติภาพ
  • หลักสูตรนี้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ ในด้านการสร้างนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย เท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและการหลอมรวมสื่อ
  • หลักสูตรนี้สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 134 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2555
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 17 ธ.ค. 2015 16:23:20
4,025 ครั้ง