นวัตกรรมการออกแบบสื่อ หลักสูตรปรับปรุง 2563

 

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Media Design Innovation
 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบสื่อ)
ศศ.บ. (นวัตกรรมการออกแบบสื่อ)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Arts (Media Design Innovation)
(ชื่อย่อ) : B.A. (Media Design Innovation)
 

ปรัชญาของหลักสูตร

              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนักออกแบบที่มีความเป็นเลิศด้านกระบวนการคิดสร้างสรรค์  ทักษะด้านการออกแบบ ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา และอัตลักษณ์ท้องถิ่น การแสวงหาความรู้เพื่อค้นพบความรู้ใหม่ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการออกแบบ ประยุกต์ใช้การออกแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค และประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม ตามแนวทางการศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome Based Education) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)  ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-directed learning) สร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (21th Century Skills)

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางศิลปะและการออกแบบ
  2. ค้นพบความรู้ใหม่ สามารถวางแผน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบอย่างเป็นระบบ รวมทั้งบูรณาการความรู้ ภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่นในงานออกแบบได้อย่างสร้างสรรค์
  3. มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการออกแบบ
  4. มีความสามารถในการออกแบบและสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม
  5. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 134 หน่วยกิต
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 เริ่มใช้หลักสูตรปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs):  ดาวน์โหลดไฟล์
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา:  ดาวน์โหลดไฟล์
   
   
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 21 ก.ค. 2020 10:15:39
1,909 ครั้ง