หลักสูตรปรับปรุง 2560

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : นิเทศศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Communication Arts Program
 

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) :
(ชื่อย่อ) :
นิเทศศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of  Communication Arts
(ชื่อย่อ) : B.Com.Arts
 
ปรัชญาของหลักสูตร
        บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์เป็นนักวิชาชีพ นักวิชาการและผู้ประกอบการด้านการสื่อสารที่สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะทางวิชาชีพและจัดการเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยตระหนักถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ เพื่อร่วมสร้างสังคมสันติสุข

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้

  1. มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัล
  2. เป็นนักวิชาชีพและผู้ประกอบการการสื่อสาร ที่สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคม 
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม 
  4. มีศักยภาพและความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างสร้างสรรค์และนำไปสู่สังคมสันติสุข
 
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 138 หน่วยกิต
รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรีกึ่งวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี
สถานภาพของหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 เริ่มใช้หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน
โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดไฟล์

โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา :
(สำหรับนักศึกษารหัส 61-62)

ดาวน์โหลดไฟล์

โครงสร้างหลักสูตร/แผนการศึกษา :
(สำหรับนักศึกษารหัส 63)

ดาวน์โหลดไฟล์
   
คำอธิบายรายวิชา : ดาวน์โหลดไฟล์
โดย: สุรกิจ ชูเดช เมื่อ: 02 ส.ค. 2017 10:54:43
5,667 ครั้ง