รายละเอียดการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

TCAS 2 Quota

รายละเอียด TCAS 2

TCAS รอบ 3 Admission

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

TCAS66