ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 4 ปีการศึกษา 2566 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 4 ปีการศึกษา 2566

1. โครงการที่คณะดำเนินการรับเอง
1.1 โครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิทยาการสื่อสาร โดยวิธีพิเศษ —> เอกสารแนบ
1.2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ของสถาบันอาชีวศึกษา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร —> เอกสารแนบ

2. โครงการที่คณะร่วมรับนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
2.1 โครงการรับนักศึกษาวิธีพิเศษเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี —> เอกสารแนบ
2.2 โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ —> เอกสารแนบ (รอประกาศจากมหาวิทยาลัย)