คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ได้กำหนดจัดโครงการ “CommSci go green : เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารและจัดการพลังงานครบวงจร”

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี ได้กำหนดจัดโครงการ “CommSci go green : เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารและจัดการพลังงานครบวงจร”

เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงาน พร้อมทั้งรับฟังการอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการมลพิษและของเสีย การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก๊าซเรือนกระจก

ในวันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
ณ ศูนย์บริการวิชาการที่ 10 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา