บุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมพัฒนาคณะฯ ประจำเดือนมกราคม 2567 เป็นการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green office)

บ่ายวันนี้ (12 มกราคม 2567) บุคลากรคณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมพัฒนาคณะฯ ประจำเดือนมกราคม 2567 เป็นการดำเนินงานภายใต้การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green office) ตามเกณฑ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานในหมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย และหมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีกิจกรรมจัดการปุ๋ยหมัก จัดเก็บกิ่งไม้บริเวณหน้าอาคาร และเตรียมฐานวางถังเก็บน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ

พร้อม “มุ่งมั่น ยกระดับ สำนักงานสีเขียว” อย่างต่อเนื่อง

ช่องทางการติดตามคณะวิทยาการสื่อสาร :
Facebook : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี
Website : www.commsci.psu.ac.th/

#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity
#commscigogreen
#commscigreenoffice
#คณะวิทยาการสื่อสารสำนักงานสีเขียว