เชิญบุคลากรร่วมกิจกรรม “พัฒนาคณะฯ ประจำเดือนมกราคม 2567”

ตามทีทางคณะวิทยาการสื่อสาร ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green office) ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การขับเคลื่อน ทางคณะดำเนินงานหมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย จึงกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาคณะ ประจำเดือน มกราคม 2567 ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 เริ่มเวลา 14.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารคณะวิทยาการสื่อสาร โดยมีงาน 3 ส่วน คือ

1. จัดการปุ๋ยหมัก
2. จัดเก็บกิ่งไม้บริเวณหน้าอาคาร
3. เตรียมฐานวางถังเก็บน้ำทิ้งเครื่องปรับอากาศ

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว
และขอเชิญทุกท่านนำแก้วนำ/กระบอกน้ำ มารับบริการของว่างในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะ

#Greenoffice
#CommScigogreen
#สำนักงานสีเขียว