คณะวิทยาการสื่อสารขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณงานมูลฐาน (Fundamental Fund: FF) ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะวิทยาการสื่อสารขอ แสดงความยินดี กับดร.วรรนิศา มัจฉา (หัวหน้าโครงการ) และ ดร.ซัมรี เจ๊ะอารน (ผู้ร่วมวิจัย)
ได้รับสนับสนุนงบประมาณงานมูลฐาน(Fundamental Fund: FF) ประจำปี พ.ศ. 2567
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อดำเนินโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและการประยุดต์ใช้ Augmented Reality เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และความเชื่อมโยงกับทฤษฏีการกำกับตนเองเพื่อส่งเสริมทักษะการการเรียนรู้ตลอดชีวิต