ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัชชา นิลปัทม์ ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัชชา นิลปัทม์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร

ในโอกาสได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (รหัส 6105) อนุสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (รหัส 610501)

ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ตามมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 435(6/2566) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566