คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด(แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา | อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,600 บาท
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2566

คุณสมบัติเฉพาะของผู้รับจ้างเหมาบริการ
1. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
2. มีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันหมดเขตรับสมัคร
3. เพศหญิงหรือชาย หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
4. มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการรักษาความสะอาดและสามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ
ในการทำความสะอาดได้เป็นอย่างดี
5. สามารถพูด เขียน และอ่านภาษาไทยได้
6. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งจะได้รับการพิจารณา

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะการปฏิบัติงาน
1. งานทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
2. งานทำความสะอาดห้องผู้บริหาร ห้องพักอาจารย์ ห้องเจ้าหน้าที่ และห้องประชุม
3. งานทำความสะอาดห้องน้ำ
4. งานทำความสะอาดพื้นที่อื่น ๆ ภายในอาคาร เช่น โถงพักคอย ลานกิจกรรม เป็นต้น
5. งานประชุม ดูแลความเรียบร้อยอาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างการประชุม
6. รับ – ส่งเอกสารได้ทันตามกำหนดเวลา ที่ผู้ขอรับบริการกำหนด
7. อื่น ๆ ตามได้ที่รับมอบหมาย

สมัครได้ที่ ห้องสำนักงาน ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

ดาวโหลดใบสมัคร : ใบสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ.pdf

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รับสมัคร-แม่บ้าน.pdf

สอบถามข้อมูล
คุณกิตติศักดิ์ ประชุมทอง งานจัดการทรัพยากรบุคคล คณะวิทยาการสื่อสาร
โทรศัพท์ 073-349692