คณะวิทยาการสื่อสาร รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว เพื่อยกระดับเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ตามแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวของทางคณะวิทยาการสื่อสาร

คณะวิทยาการสื่อสาร รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว เพื่อยกระดับเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ตามแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวของทางคณะวิทยาการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวคณะวิทยาการสื่อสาร เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ โดย ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและรายงานภาพรวมการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวของทางคณะวิทยาการสื่อสาร หลังจากนั้นตัวแทนทั้ง 6 หมวด ได้นำเสนอการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ให้ทางคณะกรรมการได้รับทราบในเบื้องต้น พร้อมตอบข้อซักถามของกรรมการ และทางคณะกรรมการได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินการดำเนินงาน ทั้งนี้การรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวดังกล่าว ทางคณะวิทยาการสื่อสารมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างยิ่ง เพื่อยกระดับเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย ให้บุคลากรในองค์กร นักศึกษา และผู้รับบริการทุกท่าน

ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ขอขอบคุณทางคณะกรรมการทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวของทางคณะวิทยาการสื่อสารต่อไป

เราพร้อมขับเคลื่อนคณะวิทยาการสื่อสารให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) “มุ่งมั่น ยกระดับ สร้างสำนักงานสีเขียว”

ช่องทางการติดตามคณะวิทยาการสื่อสาร :
Facebook : คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี
Website : www.commsci.psu.ac.th/

#CommSciPNPSU
#คณะวิทยาการสื่อสาร
#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
#PrinceOfSongklaUniversity