คณะวิทยาการสื่อสาร เสริมศักยภาพบุคลากรอบรมป้องกันอัคคีภัย รองรับความปลอดภัยในที่ทำงาน สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว

คณะวิทยาการสื่อสาร เสริมศักยภาพบุคลากรอบรมป้องกันอัคคีภัย รองรับความปลอดภัยในที่ทำงาน สู่การเป็นสำนักงานสีเขียว

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมอบรมการเตรียมความพร้อมการป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายเอกชัย จันทรัตน์ หัวหน้าป้องกันและปฏิบัติการ นายรุสดี สาและ จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี และจ่าเอกสุลกิฟลี แยนา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย จากเทศบาลเมืองปัตตานี การอบรมครั้งนี้มุ่งหวังให้บุคลากรได้รับความรู้ขั้นตอนการการระงับเหตุอัคคีภัย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อยกระดับความปลอดภัยขององค์กร โดยมีเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การบรรยาย “การรู้จักและทำความเข้าใจกับอัคคีภัย” และการฝึกปฏิบัติ “การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อระงับอัคคีภัยเบื้องต้น”

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดภาวะโลกร้อน และสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีต่อบุคลากรและนักศึกษา