คณะวิทยาการสื่อสาร รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน พร้อมยกระดับเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office)

คณะวิทยาการสื่อสาร รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน พร้อมยกระดับเป็นสำนักงานสีเขียว (Green office)

เช้าวันนี้ (13 กรกฏาคม 2566) ทีมคณะกรรมการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวคณะวิทยาการสื่อสาร เข้าร่วมรับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน โดย ดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ทั้งนี้การตรวจประเมินภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบปฏิบัติ วิธีการทำงานที่ได้กำหนดไว้เป็นไปตามข้อกำหนด และมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมรองรับการประเมินยกระดับสำนักงานสีเขียวในวันที่ 4 สิงหาคม 2566 นี้

ทางคณะวิทยาการสื่อสาร ขอขอบคุณคุณอมรพรรณ พัทโร หัวหน้าผู้ตรวจประเมินและ ดร.สัมพันธ์ คงมาก ผู้ตรวจประเมิน ที่ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุงการดำเนินงานขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียวของทางคณะวิทยาการสื่อสาร

🚩ปักธง! พร้อมขับเคลื่อนคณะวิทยาการสื่อสารให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) “มุ่งมั่น ยกระดับ สร้างสำนักงานสีเขียว”