สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ เปิดเวทีเสวนามุ่งพัฒนาหลักสูตร เสริมองค์ความรู้ผู้เรียนให้พร้อมสู่ตลาดการทำงานในอนาคต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ เปิดเวทีเสวนามุ่งพัฒนาหลักสูตร เสริมองค์ความรู้ผู้เรียนให้พร้อมสู่ตลาดการทำงานในอนาคต

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ คณะวิทยาการสื่อสาร จัดโครงการกิจกรรม เวทีเสวนารับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) “ทิศทางในอนาคตด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” หลักสูตรคอมพิวเตอร์และวิทยาการสารสนเทศเพื่อการจัดการ ในวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยดร.ภักดี ต่วนศิริ คณบดีคณะวิทยาการสื่อสารได้กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับในทั้ง 2 ช่วงของการเสวนา ซึ่งในช่วงเช้าได้รับเกียรติจากวิทยากรกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่าและในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากวิทยากรกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อนำมาปรับปรุงและกำหนดทิศทางการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้จริง อีกทั้งให้ทราบถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า เพื่อนำมาออกแบบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต นอกจากนี้ยังต้องการให้นักศึกษาปัจจุบัน มีความรู้และเข้าใจในทิศทางในอนาคตด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตลาดต้องการ เพื่อได้เตรียมความพร้อมด้านทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพในอนาคต