การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “แนวทางการดำเนินงาน ตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว” แก่หน่วยงานที่ขอการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2566

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาการสื่อสารทุกท่าน เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานสื่เขียว (Green Office) ปี 2566
ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น.
ผ่านระบบ zoom cloud meetings หรือเข้าร่วมอบรมได้ที่ ห้องประชุมชูเกียรติปิติเจริญกิจ คณะวิทยาการสื่อสาร

กำหนดการ
เวลา 08.30-10.15 น.  – ขั้นตอนการดำเนินการสำนักงานสีเขียวและความสำคัญของสำนักงานสีเขียว
– รับฟังบรรยายในหมวดที่ 1 และ 2
เวลา 10.30-12.00 น.  – รับฟังบรรยายในหัวข้อการดำเนินงานหมวดที่ 3
เวลา 13.00-15.00 น.  – รับฟังการบรรยายการดำเนินงานในหมวดที่ 4 และ 5
เวลา 15.15-16.00 น.  – รับฟังการบรรยายการดำเนินงานในหมวดที่ 6
เวลา 16.00-16.30 น.  ตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ เพื่อความเข้าใจการดำเนินงานโดยภาพรวม จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังพร้อมกันในช่วงแรก และในแต่ละช่วง เชิญผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวดเข้าร่วมรับฟังตามหมวดของตนเอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ในวันที่ 27-28 เมษายน 2566 เชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมเรื่อง การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office Auditor) เพื่อทำความเข้าใจการเป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office Auditor) ผ่านระบบ zoom cloud meetings

กำหนดการ
วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. รับฟังบรรยาย หัวข้อ การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office Audito)
วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ทำแบบทดสอบประเมินผล

หมายเหตุ ผู้ที่จะเข้าร่วมต้องสมัครเพื่อรับรหัสซูมของตนเอง