คณะวิทยาการสื่อสารร่วมขับเคลื่อนองค์กรยกระดับการรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว โดยเข้าร่วมอบรม เรื่อง “กลไกสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการไทย”

คณะวิทยาการสื่อสาร ร่วมขับเคลื่อนองค์กรยกระดับการรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว

เช้าวันนี้ (24 มีนาคม 2566) บุคลากรคณะวิทยาการสื่อสารได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่อง “กลไกสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการไทย” จัดโดย เอเบิล คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งทางคณะวิทยาการสื่อสารได้เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อปี 2563 และผ่านการตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว ระดับดี (เหรียญทองแดง) ทั้งนี้ ทางคณะวิทยาการสื่อสารมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยคำนึงถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคณะฯ ที่จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงพิจารณาเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว ในปี 2566 เพื่อยกระดับการรับรองต่อไป