เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Young startup! อายุน้อยร้อยไอเดีย ครั้งที่ 3

โครงการ Young startup! อายุน้อยร้อยไอเดีย ครั้งที่ 3
ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
จัดโดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์

สมัครลงทะเบียนได้ที่นี่ :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBApzSJha6_PcE_SVC9uVBnab3Ap-Yok64nJmM4M6tUkldAA/viewform

1. การสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.2 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน
1.3 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเป็นทีม ๆ ละ 3-5 คน
1.4 จำกัดจำนวนโรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม
หมายเหตุ
* กรณีมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่กำหนดจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการตามลำดับการสมัคร
** กรณีที่มีผู้สมัครไม่เต็มจำนวนที่กำหนดไว้ อาจรับผู้สมัครจากโรงเรียนเดียวกันมากกว่า 2 ทีม

2. ปฏิทินการดำเนินโครงการ
2.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566
2.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอังคารที่ 31 มกราคม 2566
ผ่านเว็บไซต์ www.commsci.psu.ac.th
2.3 จัดโครงการวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3. กำหนดการ ลิงค์ไฟล์

4. การชำระเงินค่าสมัคร
4.1 ค่าสมัครทีมละ 200 บาท โดยค่าสมัครดังกล่าวจะได้รับคืนเมื่อมาเข้าร่วมโครงการในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 กรณีได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแต่ไม่มาเข้าร่วมโครงการจะไม่ได้รับคืนค่าสมัคร
4.2 ชำระเงินค่าสมัครได้ที่บัญชีธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 554-404461-3 ชื่อบัญชี นายทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ โดยจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินในการสมัครด้วย
4.3 ผู้สมัครที่สมัครและชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ทางผู้จัดโครงการจะคืนเงินค่าสมัครให้ในวันที่ ผ่านทางบัญชีที่ผู้สมัครได้แจ้งไว้ในระบบ

5. ที่พักระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
5.1 ผู้เข้าร่วมโครงการจัดหาที่พักได้ด้วยตนเอง
5.2 ผู้เข้าร่วมโครงการประสงค์จะให้ผู้จัดกิจกรรมจัดหาที่พักให้ในคืนวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายะ 100 บาท / คน/คืน พักในหอพักของมหาวิทยาลัย ชำระเงินค่าที่พักได้ที่บัญชีธนาคารไทยพานิชย์ เลขบัญชี 554-404461-3 ชื่อบัญชี นายทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ โดยจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินในการสมัครด้วย

6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณทวีศักดิ์ หมานเม๊าะ
เจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 081-767-6889